B

BABAE

Ang kahulugan ng panaginip na babae (girl) ay kumakatawan sa isang lugar ng buhay mo kung saan ikaw ay sensitibo, masunurin, nakikiramay, at kaaya-aya.

BABOY

Ang kahulugan ng iyong panaginip na baboy (pig) ay nagbabadya ng mabuti at masamang bagay sa iyong buhay at pagkatao.

Ang mga baboy sa mga panaginip ay nagpapahiwatig ng kasiyahan, kita (earnings) at kaunlaran, ngunit maaari ring itong sumagisag sa kasakiman, katigasan ng ulo, pagkamakasarili, katamaran, katakawan, pagpapalabis, atbp.

Nagpapahiwatig din ito nang pagsubok, ngunit ng dahil sa iyong pagsusumikap lahat ng ito ay iyong malalampasan. Kaya ang baboy sa panaginip ay simbolo ng pagbabago tungo sa maunlad na buhay at mabuting pagkatao.

Para sa mas maraming detalye ng ukol sa panaginip na Baboy | Pig

BAHA

Ang panaginip na baha (flood) na nagmula sa ilog ay pumasok sa ibang bahay, simbolo naman ito ng iyong pagtatabi “savings” dahil pinaghahandaan mo ang isang espesyal na okasyon.

BAHAY

Ang bahay (house) sa panaginip ay simbolo ng kaligtasan at kaginhawaan.

BATA

Ang bata (child) sa panaginip ay simbolo ng paghahangad ng maging malaya o mapangalagaan ngunit kumakatawan din ito sa iyong “self conflict” halimbawa gagawin ko ba ito o hindi.

BATIS

Ang panaginip na batis (spring water) ay nangangahulugan ng masayang buhay

BERDENG AHAS

Ang panaginip na berdeng ahas (green snake) ay maaaring makapaghihikayat sa iyo na magpatuloy sa iyong ginagawa ngayon dahil ikaw ay may maaasahang tagumpay, at walang ka dapat na ikatakot.

BIG SNAKE

A big snake (malaking ahas) in a dream is a symbol of envy or jealousy from one or more people near you.

BILOG

Ang panaginip na hugis bilog (circle) ay simbolo ng katiyakan. Kumakatawan din ito sa mga taong hindi makasarili.

BLOOD

The meaning of your dream blood (dugo) is a symbol of life, love, passion, and failure.

BLACK SNAKE

The dream of a black snake (itim na ahas) symbolizes potential danger and warns you to be careful. Black snakes in dreams have a negative meaning and may indicate some trials in your life.

BLUE SNAKE

The blue snake (asul na ahas) dream can bring religious significance. It may be a message from God that will give you wisdom or new ideas.

BOA CONSTRICTOR | AHAS

Ang Boa Constrictor na ahas ang nasa iyong panaginip ay nagsasaad ito ikaw ay masyadong maghipit o istrikto

The Boa Constrictor in your dream says you’re too rigorous or strict.

BOTE | BOTTLE

Ang kahulugan ng iyong panaginip na bote ay kadalasan ay tanda ng masaganang kapalaran at magandang balita.

The dream meaning of a bottle is often a sign of abundant fortune and good news.

Para sa mas maraming detalye ng ukol sa panaginip na Bote | Bottle

BOKSING | BOXING

Ang panaginip na boksing (boxing) ay simbolo ng pakikibaka mo sa isang taong pinahahalagahan mo at sumisimbolo rin ito ng isang pagsusumikap upang patunayan ang iyong sarili. Nais mong patunayan na ikaw ay mas malakas kaysa sa isang tao na iniisip na mas malakas sila kaysa sa iyo.

The dream meaning of boxing is a symbol of your struggle with someone you care about, and it also symbolizes an effort to prove yourself. You want to show that you are more potent than those people who think they are more powerful than you.

BROWN NA AHAS | BROWN SNAKE

Ang panaginip na brown na ahas (brown snake) ay sumisimbolo sa kalayaan at pagiging masayahin.

The dream of a brown snake symbolizes freedom and happiness.

BUGHAW NA KANDILA | BLUE CANDLE

Ang kahulugan ng panaginip na bughaw na kandila (blue candle) ay kapayaan ng kaisipan at buhay. Nagsasaad din ito ng pag-asa at ang inaasahang nais ay matutupad.

The dream of blue candles is freedom of thought and life. It also signifies hope, and the expectation will come true.

BUKAL

Ang panaginip na bukal (spring water) ay nangangahulugan ng masayang buhay

BUKOL

Ang bukol (lump) sa panaginip ay sumasalamin sa hinding komportableng damdamin dahil sa isang obligasyon.

BULKAN

Ang kahulugan ng panaginip na bulkan (volcano) ay tanda ng “sumabog” na damdamin o lalo na ang galit.

Ang panaginip na isang bulkan ay hindi lamang dahil sa galit kundi pati na rin kapag nababalisa ka o nabigla, at maaaring dahil nakakaramdam ka ng tensyon.

Para sa mas maraming detalye ng ukol sa panaginip na Bulkan / Bottle

BUWAN

Ang buwan (moon) sa panaginip ay simbolo ng lihim na mabubunyag o anunsyo na ang isang magandang bagay ay malapit nang mangyari; maaari itong ay may kinalaman sa pag-ibig o hanapbuhay.

Sa artikulong ito ay ibinabahagi lamang ang pananaw tungkol sa mga simbolo ng iyong panaginip. Ang simbolo sa iyong panaginip ay sumasalamin sa mental, emosyonal, at pisikal na kalagayan mo ngayon at sumasalamin din ito sa mga paniniwala at mga impluwensya na ating kultura. Kaya kung ang iyong panaginip ay positibo ang sinasalamin. Magpasalamat, magsumikap at magdasal sa Diyos upang ang tagumpay o kasaganahan ay makamtam. Ngunit, kung ang iyong panaginip ay negatibo ang ipinahihiwatig, ito ay isa lamang “babala” na maaring maiwasan at malampasan, basta’t magtiwala lamang sa iyong kakayahan at magdasal na may pananampalataya sa Diyos. Ang babala ay pwede ring maging positibo dahil ito ay nakadepende kung paano mo ito bibigyang kahulugan. Tandaan lahat ng pagsubok at paghihirap ay may kapalit na kasiyahan at kasaganahan. At upang mapanatili ang kasaganahan sa iyong buhay, matutong ibahagi ito sa iba at laging magpasalamat sa ating Diyos.

Share