Rosaryo at Biblia

Image by James Chan

SAAN SA BIBLIA MAKIKITA ANG PAGDARASAL NG ROSARYO?

Napapanahon ang tanong dahil ang Oktubre ay buwan ng Santo Rosaryo. Hindi makikita ang pagdarasal ng rosaryo sa Biblia dahil ang tradisyon na ito ay nagsimula maraming daang taon pagkatapos ng panahon ng mga apostoles. Ayon sa isang tradisyon, ang rosaryo ay ipinagkaloob kay Sto. Domingo sa isang aparisyon ni Mama Mary noong 13th century. Gayunpaman, hindi maikakaila na malalim ang ugnayan ng rosaryo at Biblia.

150 PSALMS to 150 PATER NOSTERs to 150 HAIL MARYs

Unang naging ugali ng mga monghe ang dasalin ang 150 na Salmo sa Biblia araw-araw. Subalit dahil karamihan sa laiko noon ay hindi nakakabasa, ipinalit nila ang pag-uulit-ulit ng 150 na ‘Pater Noster’ (Ama Namin). Gumamit sila ng lubid na may buhol para maging eksakto ang bilang. Tinawag na ‘paternosters‘ ang mga prayer beads.

Noong 12th century, may mga monghe (Anchorites) na nagdarasal ng 50 Aba Ginoong Maria na hinati sa tigsa-sampu. Unti-unti, napalitan ng Aba Ginoong Maria ang Ama Namin sa pagdarasal na ginagamitan ng prayer beads.

REPETITIVE PRAYER

Marami ang tutol sa rosaryo dahil ipinagbawal daw ni Jesus ang paulit-ulit na pananalangin (Mt. 6:7-8). Subalit ang sinasaway ni Jesus ay pagdarasal ng walang kahulugang paguulit-ulit tulad ng ginagawa ng mga pagano. Ang mga dasal sa rosaryo ay makabuluhang panalangin at makabuluhang pagninilay na hango sa Biblia kaya hindi ito ang tinutukoy ni Jesus. Katunayan, sa huling gabi ng Panginoon, bago ang kanyang pagpapakasakit ay paulit-ulit siyang nagdasal gamit ang parehong salita (Mt 26:44).

Sa ebanghelyo sa darating na Linggo, gagamitin ni Jesus ang talinhaga ng babaing balo para ituro na “Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi,” (Lk 18:7)

Sa aklat ni Daniel ang tatlong lalaki ay naligtas sa nagliliyab na pugon dahil sa paulit-ulit nilang pagdarasal “Purihin nawa at parangalan ang iyong pangalan, ngayon at magpakailanman.” (Daniel 3: 29-34).

Maging sa langit, ang mga anghel ay walang tigil sa paulit-ulit na pagdarasal. “Sila’y walang pahinga araw at gabi, na nagsasabi, Banal, banal, banal, ang Panginoong Dios, ang Makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating.” (Pahayag 4:8)

BIBLICAL PRAYERS

Ang panalangin na paulit-ulit na dinarasal sa Santo Rosaryo ay mula sa Biblia. Ang Ama Namin ay itinuro mismo ng Panginoon. “Ganito kayo mananalangin: ‘Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo…” (Mt 6:9-13)

Ang Aba Ginoong Maria ay mula rin sa Biblia. Pinagsama ang bati ng anghel (Lk 1:26-28) at bati ni Elisabet (Lk 1:39-45) kay Maria.

CHRISTO-CENTRIC PRAYER

Sa buong pagdarasal ng rosaryo, pinagninilayan natin kasama si Maria ang mga misteryo ng buhay ng Panginoong Jesus. Kaya si Jesus ang sentro at layunin ng rosaryo. Sinasamahan lamang tayo ni Maria sa pagninilay sa mga misteryo ng buhay ni Jesus dahil siya ang pinakamalapit sa puso ni Jesus, at dahil ang mga pangyayari sa buhay ni Jesus ay iningatan niya sa kanyang puso (Lk 2:19).

Matulungan nawa tayo ni Mama Mary na maunawaan ang hiwaga ng buhay ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pagdarasal ng Santo Rosaryo.

Sanggunian: Karlo Lara – Lakbay Bibliya

Share